8:00 - 19:00

Dni pracy: Poniedziałek-Piątek

+441518080625

Darmowa konsultacja

 

Zasady i Warunki

TopTradeGroup > Regulamin > Zasady i Warunki

Wprowadzenie

KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, ZGADZASZ SIĘ NA DOROZUMIANE AKCEPTACJE I ZGADZASZ SIĘ NA PONIŻSZE WARUNKI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ ŻADNEGO Z TYCH WARUNKÓW LUB ŻADNEJ POLITYKI – NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG TOPTRADEGROUP.

Klikając „Zgadzam się” poniżej, potwierdzam, że:

  • Zrozumiałem wszystkie takie warunki i że niniejsze Warunki, a także wszystkie strategie, stanowią integralną część wiążącej umowy między mną a TopTradeGroup („Zrozumienie”).
  • Mam ukończone 18 lat, dane podane w niniejszym wniosku są ważne i poprawne, a ja poinformuję TopTradeGroup o wszelkich istotnych zmianach.
  • TopTradeGroup najprawdopodobniej nie będzie w stanie dowiedzieć się, czy jakakolwiek pozycja jest dla mnie odpowiednia, w tym z powodu braku uczestnictwa lub nieujawnionych danych.
  • Podałem pełne, dokładne i uczciwe informacje, w tym moją osobistą lokalizację i tożsamość.
  • TopTradeGroup może w dowolnym czasie i bez ograniczeń skorygować którykolwiek z warunków określonych w niniejszej umowie, umieszczając takie dane w naszej witrynie internetowej.
  • Przyjmuję do wiadomości, że miałem okazję wymienić się na etapie demo, a może przeczytać samouczek, dzięki czemu rozumiem, jak się wymieniać i jakie RYZYKA są w tym zawarte.
  • Dalej studiowałem i zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z giełdami Forex.
  • Wypełniając formularz subskrypcji, proszę o otwarcie rekordu dla siebie i zgadzam się na to oraz potwierdzam, że dokładnie zapoznałem się ze wszystkimi zasadami i warunkami, w tym dotyczącymi ryzyka.

Warunki korzystania z usługi

Wprowadzenie do niniejszych warunków administracyjnych jest ich integralną częścią i wraz ze wszystkimi umowami organizacyjnymi stanowi formalną Umowę pomiędzy Użytkownikiem a TopTradeGroup. Ty i każdy indywidualny podmiot korzystający z Witryny zwani są w niniejszym dokumencie „Klientem”, a dodatkowo Klientem. Uzyskując dostęp do tej Witryny, odwiedzając ją, a także korzystając z niej, każda osoba, która to robi (zwana dalej „Klientem”), jednoznacznie i szczerze przekazuje swoje uprawnienia. zgadzają się na wszystkie niniejsze Warunki, ustanawiając formalną umowę między Użytkownikiem a TopTradeGroup i zgadzają się w pełni ich przestrzegać. Wszelkie ruchy w tej Witrynie, z nią lub potencjalnie za jej pośrednictwem będą podlegać niniejszym Warunkom.

KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY W JAKIEKOLWIEK SPOSÓB, ZGADZASZ SIĘ NA DOMNIEMANY AKCEPTACJĘ I ZGADZASZ SIĘ NA PONIŻSZE WARUNKI. JEŚLI NIE AKCEPTUJESZ ŻADNEGO Z TYCH WARUNKÓW LUB ŻADNYCH ZASAD – NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG TOPTRADEGROUP I PROSIMY O PRZERWANIE KORZYSTANIA Z TEJ STRONY.

Dozwolone użycie: użytkownik informuje, że dana osoba ma pełną zdolność prawną do zawierania umów o mocy prawnej. Klienci nie mogą prowadzić działalności komercyjnej, a także konsekwentnie i dodatkowo skomputeryzować korzystania z tej Witryny. Niniejsza Witryna surowo zabrania jakiegokolwiek wykorzystywania eksploracji danych, gromadzenia informacji, kradzieży transmisji danych, wyłączonych modułów do przeglądania i programowania, a także pobierania i dodatkowego zbiorczego pobierania lub dostępu oraz wszelkich wpisów za pośrednictwem dowolnego produktu innego niż główne zwykłe i renomowane przeglądarki internetowe. .

Twoje konto i konto bankowe: Po otrzymaniu Twojego wniosku możemy przeprowadzić weryfikację lub inne kontrole, które uznamy za stosowne, w tym nieograniczoną liczbę skierowań z Twojego banku, przełożonego lub instytucji pożyczkowej (jeśli takie istnieją). Biura informacji kredytowej zapiszą dokładniejsze punkty poszukiwań niezależnie od tego, czy Twoja aplikacja będzie kontynuowana. Zachowujemy wszelkie niezbędne uprawnienia do przeprowadzania dodatkowych kontroli kredytowych za każdym razem, gdy obowiązuje niniejsza Umowa. Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że możemy wykorzystywać strategie oceny zdolności kredytowej w celu zbadania Twojego wniosku. Może to wpłynąć na nasz wybór, czy przyjąć wniosek, czy zmienić sposób działania Twojego konta.

Musisz niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich istotnych zmianach w jakichkolwiek informacjach podanych w formularzu zgłoszeniowym. Jeśli Twój formularz reklamacyjny zostanie potwierdzony, otworzymy dla Ciebie konto i podamy Ci identyfikator klienta oraz numer ewidencyjny. Nie powinieneś ujawniać tych subtelności innej osobie. Jeśli zgadzasz się, że te subtelności są znane nieznajomemu, natychmiast nas o tym informujesz. Pomożesz nam zbadać nadużycie Twojego konta.

Przyjmujesz do wiadomości, że nie mamy obowiązku potwierdzania ani weryfikowania tożsamości nikogo, kto używa lub cytuje Twoje konto. Przyjmujesz do wiadomości, że będziemy mieć prawo (ale nie obowiązek) do przedstawienia jakichkolwiek części jednego dokumentu należnego Tobie w całości. Możemy (ale nie musimy) zgodzić się na przelew pieniędzy na różne konta bankowe. Chociaż zgadzamy się działać w ten sposób, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które popełnimy w przekazanej kwocie, biorąc pod uwagę, że całkowita kwota przekazana w ramach niniejszej Umowy jest prawidłowa. Aktywa prezentowane klientom mogą obejmować uzgodnione lub celowe nagrody i zachęty lub jakąś inną całość, która nie jest bezpośrednio w posiadaniu Klienta ani nie została uzyskana w zamian za faktycznie posiadane aktywa („Niezapłacone środki”). Jeśli nie jest to zbyt duży problem, pamiętaj, że o ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione, niezłożone środki nie są dostępne w przypadku gwarantowanych wypłat. Ponadto, ze względu na szczególne ograniczenia, środki NIEROZADEPONOWANE mogą być przypisane do rekordu Klienta w niektórych zdarzeniach (na przykład ze względu na specjalną motywację do wydania autoryzacji (koniec pozycji lub obowiązkowe konto). na mocy ekwiwalentu lub dorozumiany z niego nie są aktywami Klienta., TopTradeGroup będzie w stanie w pełni zwrócić wszystkie takie aktywa. Dalsze warunki: Niezależnie od powyższego i nie ograniczając nadmiernego uproszczenia niniejszego postanowienia, użytkownik: potwierdza, że ​​szczegóły konto bankowe jest kompletne i dokładne oraz że niezwłocznie poinformujesz nas o zmianie i dostarczysz nam tyle dokumentacji, jakiej wymagamy w związku z takim przeglądem konta bankowego; Potwierdź, że (o ile się na to nie zgadzamy) konto bankowe zostało zidentyfikowane z księgą otwartą w kraju zamieszkania; Potwierdzamy i potwierdzamy, że my Nie zobowiązujemy się do przelewu pieniędzy ani rozpoznawania pieniędzy z innego rejestru niż rachunek bankowy.
Z wyjątkiem przypadków wymuszenia (co wyklucza wprowadzanie w błąd przez osobę nieuprawnioną), nie uznajemy naszych zobowiązań w związku z jakimkolwiek nieszczęściem lub szkodą poniesioną przez Ciebie w wyniku wymiany środków przechowywanych lub zaksięgowanych na koncie przez pomyłkę dla nas.

Mamy pełne prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Prosimy o bezpośrednie potwierdzenie, że TopTradeGroup ma możliwość zmiany depozytu zabezpieczającego dozwolonego dla dowolnej wymiany z powodu nieprzewidywalności rynku bez wcześniejszego powiadomienia. Różne konta: Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie, w przypadku, gdy masz więcej niż jedno konto u nas, każde konto będzie traktowane całkowicie niezależnie. W związku z tym wszelkie kredyty na jednym koncie (w tym pieniądze przechowywane jako zabezpieczenie) nie zwalniają Cię z zobowiązań wobec drugiego konta, chyba że skorzystamy z naszych przywilejów zgodnie z niniejszą Umową.
Usługi wspólne / odbiorcy: Jeśli konto ma miejsce u różnych klientów lub w organizacji, organizacji, stowarzyszeniu lub jakiejkolwiek innej osobie prawnej, wszyscy odbiorcy lub sygnatariusze będą musieli potwierdzić wypłatę. Łączenie się z tą witryną: Tworzenie lub utrzymywanie jakiegokolwiek połączenia z innej witryny z jakąkolwiek stroną w tej witrynie bez zgody TopTradeGroup jest zabronione. Uruchamianie lub wyświetlanie tej Witryny lub jakichkolwiek danych lub materiałów prezentowanych w tej Witrynie w ogólnych warunkach lub przy użyciu metod porównawczych w innej Witrynie bez naszej uprzedniej zgody jest ograniczone. Wszelkie dozwolone połączenia z tą witryną muszą być zgodne ze wszystkimi odpowiednimi prawami, przepisami, wytycznymi i zasadami moralnymi w Internecie. Uwaga dotycząca własności intelektualnej i praw autorskich: wszystkie nagrania, ilustracje, dźwięki, dane, plany, aplikacje, treści, kody źródłowe i dokumenty z kodami artykułów, a także inne materiały prezentowane w tej Witrynie lub które można pobrać z tej Witryny są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i różne prawa. i nie mogą być wykorzystywane z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Warunkach lub za uprzednią zgodą właściciela takich materiałów (dalej: „dane” lub „informacje”). Dane w tej Witrynie są hostowane przez TopTradeGroup lub jej poszczególnych członków i dostawców i nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez uprzedniej zgody. Użytkownik nie może modyfikować danych ani materiałów przedstawionych w tej Witrynie lub które mogą być pobierane z tej Witryny w jakimkolwiek charakterze, imitować lub otwarcie wyświetlać, wykonywać, rozpowszechniać ani w żadnym wypadku wykorzystywać takich danych lub materiałów w jakimkolwiek celu jawnym lub biznesowym. . … Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie takich danych lub materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich, praw dotyczących znaków towarowych, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ujawniania informacji oraz różnych praw i przepisów.

KORZYSTAJ Z TEJ WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. INFORMACJE, MATERIAŁY I USŁUGI DOSTARCZANE NA TEJ STRONIE LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY SĄ DOSTARCZANE „BEZ ŻADNEJ WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM GWARANCJI / BEZPIECZEŃSTWA”.

Należy uważnie zapoznać się z Oświadczeniem o ryzyku i szeroką gamą różnych archiwów dostarczonych w związku z niniejszą Umową. Unikaj przesyłania formularza zgłoszeniowego online, jeśli nie masz pewności co do konsekwencji niniejszej Umowy lub związanych z nią niebezpieczeństw. Klikając przycisk „Prześlij” i przesyłając nam formularz wniosku online, potwierdzasz, że przeczytałeś dostarczone raporty oraz że rozumiesz i akceptujesz szczegóły niniejszej Umowy. TopTradeGroup lub potencjalnie jakakolwiek lub wszystkie jej organizacje wspierające, spółki zależne, specjaliści, pracownicy, doradcy prawni, powiernicy, brokerzy, a także urzędnicy nie kierują, nie regulują ani dodatkowo nie potwierdzają danych rozpowszechnianych w tej Witrynie, w tym artykułów, wymiany danych, cytowania itp. Jedynym zobowiązaniem i wysiłkiem Get Option jest zachęcanie do wymiany i dostarczania danych i artykułów uznanych za wartościowe. TopTradeGroup nie będzie ponosić żadnego ryzyka i w żadnym wypadku nie poniesie żadnych strat ani dodatkowych kosztów dla klienta lub osoby nieuprawnionej, z wyjątkiem zwrotu ostatnich miesięcznych płatności (w zakresie, w jakim takie koszty zostały faktycznie zapłacone TopTradeGroup) oraz zgodnie z ustalonymi w ten sposób warunkami. TopTradeGroup nie będzie narażać się na odmowę administrowania z jakiegokolwiek powodu, czy to ogólnego, indywidualnego czy wyraźnego. TopTradeGroup nie będzie zagrożone z powodu danych, programów, elementów lub administracji dostarczonych przez osoby nieupoważnione. Witryna może zostać odłączona, gdy i na podstawie decyzji TopTradeGroup, w celu świadczenia usługi lub w celu uzyskania jakichkolwiek innych wyjaśnień, a administracja może zostać odmówiona, na krótko i dodatkowo uporczywie, a także na czas nieokreślony, żadna osoba nie odpowiedzialna wobec TopTradeGroup nie gwarantuje, że będziesz mieć dostęp do witryny w dowolnym czasie i miejscu i nie daje żadnych gwarancji co do zawartości witryny. Nie ograniczając powyższego, TopTradeGroup nie będzie ponosić odpowiedzialności za trudności w realizacji zleceń wymiany wynikające z zaniedbań w działalności instytucji edukacyjnych z powodu specjalistycznych braków, których nie można kontrolować. Ani TopTradeGroup, ani żaden z jej członków, organizacji pomocniczych, specjalistów, przedstawicieli i urzędników nie gwarantuje dokładności ani zgodności danych, materiałów lub administracji udostępnionych na tej stronie lub za jej pośrednictwem. Dane, materiały i dane administracyjne udostępnione na tej stronie lub za jej pośrednictwem mogą być nieaktualne i ani TopTradeGroup, ani żaden z jej konkretnych partnerów nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności i nie przyjmuje obowiązku sprawdzania, zatwierdzania lub aktualizowania takich danych, materiałów lub administracji. Oprócz tego, że jest jednoznacznie ustalony w ten sposób i na wyraźnych warunkach.

NIE OFERUJEMY żadnych ostrzeżeń. Wszystkie wymiany, spekulacje i wybory są według twojego uznania i na twoje ryzyko. TopTradeGroup i jakakolwiek lub wszystkie organizacje wspierające, operatorzy, pracownicy, a ponadto urzędnicy, nie przyjmują odpowiedzialności i nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody lub infekcje, które mogą uszkodzić komputer, sprzęt do transmisji multimediów lub inne powstałe mienie od Twojej wizyty w tej Witrynie, korzystania z niej lub przeglądania jej lub pobierania jakichkolwiek danych lub materiałów z tej Witryny. W żadnych okolicznościach TopTradeGroup ani żaden z jej członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, inwestorów, partnerów, operatorów, substytutów lub przywłaszczeń, ani żadne zgromadzenie zajmujące się tworzeniem, tworzeniem lub przesyłaniem tej witryny, nie będzie ponosić odpowiedzialności przez Ciebie lub jakikolwiek inny osoby za wszelkie anomalne, unikalne, naprawcze, przypadkowe lub znaczące szkody (w tym między innymi te wynikające z utraconych zysków, utraconych informacji lub ingerencji w biznes) wynikające z korzystania, niemożności korzystania lub konsekwencji korzystania z tej witryny, wszelkich witryn, do których jest ona witryna lub materiały, dane lub administracja zawarte w dowolnej lub każdej takiej witrynie, niezależnie od tego, czy są objęte gwarancją, umową, naruszeniem lub inną uzasadnioną hipotezą, czy też zostały poinstruowane co do prawdopodobieństwa takiej szkody. wcześniejsze przeszkody w wykonaniu obowiązku nie mają istotnego znaczenia w zakresie ograniczonym przez prawo. W przypadku jakichkolwiek problemów z tą witryną lub jakąkolwiek substancją, zgadzasz się, że jedynym lekiem jest zaprzestanie korzystania z tej witryny. w przypadku, gdy jesteś zarejestrowanym klientem, możesz zostać powiadomiony o wydatkach poniesionych przez TopTradeGroup w poprzednim miesiącu w związku z administracjami, które zostały całkowicie odrzucone z powodu wyświetlania lub nadzoru TopTradeGroup. wszystkie sprawy przeciwko TopTradeGroup wygasają w ciągu roku od rozważenia propozycji wydarzenia. w przypadku jakichkolwiek problemów z danymi, przedmiotami lub administracjami, które kupiłeś na tej stronie lub za jej pośrednictwem, zgadzasz się, że twój jedyny lek, jeśli jest inny niż powyższe, pochodzi od zewnętrznego dostawcy takich danych, przedmiotów lub administracji. .. Powyższe zastrzeżenia oznaczają, że TopTradeGroup nie oferuje żadnego wsparcia ani potencjalnie całej użyteczności na Stronie. Oznacza to ponadto, że jeśli masz pewność, że masz do czynienia z TopTradeGroup, nie powinno to być odraczane i będzie nieważne i nieważne przez rok od pierwszego pojawienia się. Aktualizacje niniejszych Warunków: Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i przyjmuje do wiadomości, że TopTradeGroup i jej doradcy prawni mają pełne kwalifikacje do zmiany, uzupełnienia lub potencjalnego odrzucenia któregokolwiek z niniejszych Warunków według własnego uznania, bez dostarczania Użytkownikowi jakichkolwiek zawiadomienie o tym. Każda taka rewizja, rozszerzenie lub odmowa okażą się całkowicie wykonalne i autorytatywne po opublikowaniu w pobliżu. Powinieneś odwiedzić tę stronę, aby sprawdzić aktualny stan.

Warunki użytkowania są dla Ciebie oficjalne. Niektóre postanowienia niniejszych Warunków mogą zostać dodane lub zastąpione uwagami prawnymi lub warunkami znajdującymi się na niektórych stronach tej Witryny. Oznacza to, że TopTradeGroup może w uzasadniony sposób zmieniać niniejsze Warunki od czasu do czasu i będą one miały natychmiastowe zastosowanie do każdego klienta. TopTradeGroup będzie utrzymywać kontakt z niniejszymi Warunkami na każdej stronie Witryny i wskaże datę ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków.

Ty lub my możemy zawiesić lub zakończyć Twoje nagrywanie lub korzystanie z tej Witryny w dowolnym momencie, na dowolnych warunkach lub z nieznanych powodów. Oprócz wycofania zgromadzonych rezerw, nie będziesz kwalifikować się do żadnego rozwiązania, które zatrzyma administrację, wszystko zgodnie z naszą strategią WD oraz powiązanymi przepisami i wytycznymi. Zastrzegamy sobie wszelkie uprawnienia do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania prowadzenia całej lub dowolnej części tej Witryny bez wcześniejszego powiadomienia.

Dodatkowa pomoc: Jeśli nie widzisz żadnego z poprzednich Warunków umowy lub masz jakieś pytania lub komentarze, zapraszamy do kontaktu w dowolnym momencie. Oznacza to, że musisz skontaktować się z nami z wyprzedzeniem, jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków jest dla Ciebie niejasny, nieodpowiedni lub nie do przyjęcia. Nasze zobowiązanie do bezpieczeństwa i prywatności: Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zachować dokładność informacji i zapewnić prawidłowe wykorzystanie danych, stworzyliśmy odpowiednie i rozsądne systemy fizyczne, elektroniczne i administracyjne w celu ochrony i weryfikacji gromadzonych danych. W Internecie. Byłoby idealnie, gdybyś przeczytał naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji. Wyzwanie strony trzeciej: TopTradeGroup w pełni spełnia wymogi dotyczące przypisywania, przyznawania, przekazywania lub sublicencjonowania wszelkich przyznanych w ten sposób przywilejów, w tym wszelkich praw do danych lub informacji, w całości lub w części, jakiejkolwiek stronie trzeciej.

Oznacza to, że umowa między Użytkownikiem a TopTradeGroup dotycząca statusu określonego w Regulaminie może zostać przypisana w całości lub w pewnym zakresie przez TopTradeGroup, ale nie przez użytkownika. Te korzyści, jak również ograniczenia ryzyka, są nierównymi przywilejami TopTradeGroup na mocy niniejszych Warunków, ale bez nich niniejsza Witryna nie byłaby dostępna.
Brak zrzeczenia się prawa: milczące poddanie się TopTradeGroup w przypadku naruszenia niniejszych Warunków, a ponadto niemożność skorzystania z jakichkolwiek przywilejów w nich przewidzianych nie ma nic wspólnego z prawami i środkami zaradczymi TopTradeGroup i nie będzie uważane za blokowanie lub potencjalne zawieszanie użytkowania lub wyszukiwania. dowolny odpowiednik.

Niezależność postanowień: jeśli jakakolwiek umowa zostanie w ten sposób uznana za nieważną lub nieważną przez jakąkolwiek salę sądową mającą legalny region, taka umowa zostanie wyłączona iw żaden sposób nie narusza ani nie zmniejszy wpływu, a ponadto legalność lub wszystko, co w niej zbędne.

Oznacza to, że jeśli dana klauzula niniejszych Warunków zostanie uznana przez właściwy sąd za niewykonalną w jakiejkolwiek formie, formie lub formie, na tym etapie taka decyzja będzie miała zastosowanie tylko do poszczególnych wyraźnych klauzul lub umów, a nie do to pełne zrozumienie.

Skontaktuj się z nami Instrukcje: Jeśli masz inne pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie.